Informacija apie duomenų saugumą

Viešoji įstaiga Regioninė Mažeikių ligoninė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apasaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos Teisės aktais reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) įpareigoja VšĮ Regioninę Mažeikių ligoninę (Duomenų valdytoją) asmens duomenis tvarkyti skaidriai, t.y. tinkamai informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymo tikslus, apimtis ir teises bei imtis aktyvių veiksmų, kad duomenys būtų saugūs.
Daugiau informacijos apie tai rasite kitose skiltyse.