Praneškite apie pažeidimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, galite pateikti informaciją apie rengiamus, daromus ar padarytus teisės pažeidimus VšĮ Mažeikių ligoninėje (toliau – Ligoninė).
Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuo, kurį su Ligonine sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimti su tyrimo atlikimu susiję sprendimai. Jūsų suteiktos informacijos konfidencialumas užtikrinamas Informacijos apie pažeidimus VšĮ Mažeikių ligoninėje teikimo tvarkos aprašu.
Užpildykite prikabintą nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą galite pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta:
• kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti;
• sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
• vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė , kiti kontaktiniai duomenys;
• jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Užpildytą ir pasirašytą pranešimo apie pažeidimą formą galite siųsti elektroninio pašto adresu pranesk@mazeikiuligonine.lt arba tiesiogiai pateikti kompetetingam subjektui (Ligoninės administracijos 36 kab.)

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

Pranešimo apie pažeidimą forma